تنهایی

چون من تو آتش دل بر زبان نمی آری

تو نیز عاشقی و در مقام حاشایی

چه کرده ام که زمن سایه وار بگریزی

تو هم که چون من تنها ، همیشه تنهایی

                                                                             (معینی کرمانشاهی)

/ 0 نظر / 9 بازدید